Bygging av nye master og kraftledning over landbruksjord ved Opstad.

Ny forbindelse Bjerkreim - Opstad

Lyse Elnett (nå Lnett) har fått konsesjon for å bygge ny strømlinje mellom ny transformatorstasjon i Bjerkreim og Opstad i Hå kommune, samt ny transformatorstasjon på Opstad. Dette bidrar til å sikre god og stabil forsyning av strøm til Jæren.

Det er nødvendig å forsterke hovedforsyningen av strøm til overordnet strømnett på Jæren for å møte økt behov for strøm i området. En ny strømlinje fra den nye Bjerkreim transformatorstasjon til nye Opstad transformatorstasjon bidrar til det.

Det er gitt konsesjon til flere vindparker i Bjerkreim. Disse skal knyttes til strømnettet i nye Bjerkreim transformatorstasjon som Statnett har startet å bygge. Transformatorstasjonen ligger øst for Holmavatn i Bjerkreim kommune.

Vindparkene i nordre klynge, Måkaknuten og Stigafjellet, har konsesjon for strømlinje ned til den nye transformatorstasjon. Traseen for denne strømlinjen går via Kartavoll i Time kommune. På strekningen fra Kartavoll i Time kommune til Bjerkreim transformatorstasjon er planen at Lyse Elnett sin nye strømlinje går i felles masterekke sammen med strømlinjen som går til vindkraftverkene i nordre klynge. Det ble gitt konsesjon til en dobbelkurslinje mellom Bjerkreim transformatorstasjon og Kartavoll i Time kommune 27.oktober 2016 . Det er Norsk Vind Energi som har ansvaret for å sette opp mastene på dette strekket.

Flere alternativer
Den nye strømlinjen vil videre gå mellom Kartavoll og Opstad transformatorstasjon. Det er sett på alternative strømlinjetrasèer mellom Kartavoll og Opstad transformatorstasjon for å få ny forbindelse på 132 kV til regionalnettet på Jæren. Med den nye forbindelsen vil Jæren være forsynt fra tre retninger; nord, sør og øst.

Det skal i tillegg bygges ny transformatorstasjon på Opstad for å erstatte den som står der i dag. Den nye stasjonen er planlagt som felles stasjon med Jæren Everk.

Den nye transformatorstasjonen er en felles stasjon med Jæren Everk og har erstattet gammel transformatorstasjon.

Dette har skjedd: 
Våren 2021: Rive gammel stasjon
Januar 2021: Fjerne elektrisk anlegg i gammel stasjon
November 2020: Nye Opstad transformatorstasjon er satt i drift. 
Spenning på kraftlinjen mellom Opstad og Kartavoll 
April 2020: Spenning på kraftlinjen mellom Bjerkreim transformatorstasjon og Måkaknuten vindpark
Mars / april 2020: Elektrisk anlegg og transformatorer ankommer ny stasjon
Mai 2019: Grunneiermøte før bygging av kraftlinje
April 2019: Byggestart for ny transformatorstasjon 
Januar 2018: Konsesjon gitt for bygging av kraftlinje og transformatorstasjon

Bjerkreim-Opstad

Fakta

Time
2020
Satt i drift

Kontaktpersoner

Viggo Kristoffersen Prosjektleder
90058093
Se e-postadresse