Utendørs anlegg på Tronsholen med master og linjer.

Tronsholen - Håbafjell

Tronsholen transformatorstasjon og eksisterende strømkabler i bakken ved Tronsholen skal oppgraderes, og 350 meter kraftlinje som går ved Kleivane skal legges ned i bakken. I tillegg er det byttet linjetråd på linjen som går i den sørligste linjetraséen over Håbafjell (Lysebotn - Tronsholen 3).

Tronsholen transformatorstasjon er over 60 år gammel, og det er behov for å oppgradere stasjonen som følge av alder og teknisk tilstand på eksisterende anlegg. Det skal bygges et innendørs koblingsanlegg i nytt bygg mens dagens bygg blir stående. Eksisterende koblingsanlegg ute skal rives når nytt bygg er i god og stabil drift. 

Lyse Elnett sendte i oktober 2018 konsesjonssøknad for å bygge nytt 132 kV koblingsanlegg. Det er i tillegg til nytt bygg gitt tillatelser til å sette opp nye endemaster og legge nye strømkabler fra nye endemaster og inn til nytt koblingsanlegg. Dette vil ikke medføre endring av linjetraséer som går over Håbafjell.

Utskiftning av eksisterende kabler
Lyse Elnett har fått konsesjon av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å bytte dagens 50 kV-kabler fra Tronsholen og ned til Gamle Ålgårdsvei 80 (Lyse sin eiendom) på grunn av alder og tilstand på disse. I tillegg skal 350 meter av 50 kV-luftlinje ved Kleivane legges ned i bakken. Kostnaden med denne siste delen dekkes av utbygger som har bestilt endringen.

Ved offentlig vei (Tronsholen, Prestheiveien, Gamle Ålgårdsvei, Kleivane og Melsheiveien) vil det iverksettes tiltak for å gjøre anleggsperioden så kort som mulig for å begrense ulempene.

Skifte av tråd for sørligste strømlinje over Håbafjell (Lysebotn-Tronsholen 3)
Det er utført en større vedlikeholdsjobb på den sørligste linjen over Håbafjell (Lysebotn - Tronsholen 3). Linjetråd og tilhørende komponenter på linjen måtte skiftes på grunn av alder og teknisk tilstand. Ny linjetråd har samme dimensjon og spenning som eksisterende linjetråd. Arbeidet ble utført sommerhalvåret i 2019.

Framdrift for arbeid på stasjonsområdet:

 • Klargjøring av grunn for nytt bygg fram til september 2020
 • Nytt bygg ferdig vår 2021
 • Nye master på fjellet over stasjonen og nær E39 vår 2021
 • Driftssettelse av nytt koblingsanlegg 2. halvår 2021
 • Riving av utendørsanlegg, samt ferdigstillelse av prosjektet 1. halvår 2022
   

Dette har skjedd: 

 • 1. halvår 2020: Arbeid med å klargjøre tomt for nytt bygg på stasjonstomt startet 
 • Mai 2019: Konsesjon for å erstatte dagens utendørs 132 kV koblingsanlegg i Tronsholen transformatorstasjon med et nytt innendørs koblingsanlegg på stasjonsområdet. I tillegg konsesjon til å bytte eksisterende transformator med ny
 • 2019: Nye kabler lagt ved Kleivane og mellom stasjonstomten og strømmast ved Gamle Ålgårdsvei 80.
 • Oktober 2018: Konsesjonssøknad sendt for nytt koblingsanlegg på stasjonstomten med tilhørende omlegging av strømkabler og tilkoblinger inn til Tronsholen transformatorstasjon. Koblingsanlegget er planlagt i et nytt bygg på dagens stasjonstomt. . 
 • Juni 2018: Konsesjon for å bytte kabler mellom stasjonstomten og strømmast ved Gamle Ålgårdsvei 80, samt legge kabler ved Kleivane (kostnad dekkes av utbygger). 
Kart Tronsholen-Håbafjell

Fakta

Sandnes
2022
Utbygging

Kontaktpersoner

Erik Slettvold Grunneierkontakt (frem til 23.12.2021)
997 26 779
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Einar Høydal Prosjektleder
51908742
Se e-postadresse