Norge har forpliktet seg til å kutte klimautslipp, og transportsektoren er pekt på som en et område der det er mulig å få til kutt i utslipp ved å ta i bruk elektrisk kraft i stedet for fossil energi. Når eksempelvis ferger, hurtigbåter og skip går over til å bruke elektrisk kraft, medfører det behov for mye mer effekt, altså hvor mye strøm du bruker på samme tid. Dette behovet er gjerne i områder hvor det per i dag er lavt forbruk av strøm, og da vil det raskt oppstå behov for økt kapasitet i strømnettet. 

I vårt område har vi opplevd at strømbehovet til en enkelt ferge kan være mer enn det forbruket en hel kommune har i dag. Busser, lastebiler, anleggsmaskiner på utbyggingsområder og fly vil også ta i bruk elektrisk kraft innen få år. 

Nye arbeidsplasser
I tillegg til transportsektoren er det også andre næringer som går over fra å bruke fossil energi til å bruke elektrisk kraft, eksempelvis oppdrettsnæring og gartneri. På toppen av dette kommer planer om ny næring som kan skape nye arbeidsplasser i forbindelse med det grønne skifte. Dette er eksempelvis, batteriproduksjon, hydrogenproduksjon, datasenter osv. 

Vinteren 2019/2020 skjedde det et brått skifte i henvendelser om behov for strøm. Vinteren 2020 ble det satt ny rekord for maksimalt strømforbruk i Sør-Rogaland med nær 1300 MW. Henvendelser for tilknytning i Sør-Rogaland, samt analyser viser at dette behovet kan øke til det dobbelte i framtiden. 

Strømnettet
Strømnettet deles gjerne inn i tre, og alle tre delene må ha nok kapasitet til å dekke strømbehovet den kaldeste dagen i året når behovet er på sitt høyeste. 

  • Transmisjonsnettet (eies av Statnett) blir gjerne sammenlignet med "motorveier" som transporterer strøm mellom regioner
  • Regionalnettet kan sammenlignes med "fylkesveier" som transporterer strøm innad i en region
  • Distribusjonsnettet kan sammenlignes med "kommunale veier" som frakter strøm helt fram til kunde

Hvis vi sammenligner med veinettet, så må altså strømnettet være bygget med en kapasitet som gjør at det kan takle de timene i året med høyest trafikk, eksempelvis påskeutfart uten at det oppstår kø. Oppstår det "kø" i et strømnett, så vil det bokstavelig talt bli mørkt.