Det er nødvendig å fornye overordnet strømnett i Sola kommune på grunn av alder og tilstand. Strømforbruket er ventet å øke kraftig i området ved Risavika Havn som følge av elektrifisering av skip og transport, samt etablering av nye næringskunder. Lnett har derfor utredet behov for fornyelse og oppgraderinger av strømnettet i Sola kommune. Tjora transformatorstasjon er første av flere tiltak som må gjøres i kommunen. 

Lnett har fått konsesjon for et nytt bygg på rundt 630 kvadratmeter med en høyde på rundt 14 meter. Den nye transformatorstasjonen blir bygget med innendørs koblingsanlegg for 132 kV, transformatorer og høyspenningsanlegg. Lnett har også fått konsesjon til å legge om eksisterende kraftledninger slik at de kobles til ny transformatorstasjon når den er bygget. 

Det må bygges en adkomstvei på nær 300 meter og inntil sju meter bred for spesialtransport fra Energiveien til Tjora transformatorstasjon. Anleggsstart er foreløpig planlagt til våren 2025. 
Risavika transformatorstasjon er fra 1967 og skal rives etter at nye Tjora transformatorstasjon er satt i drift. 

Vedtaket kan påklages til NVE innen 15. juli 2024. Parter (grunneiere, rettighetshaver og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (andre med spesielt nær rettslig, økonomisk eller faktisk tilknytning til saken og organisasjoner som representerer berørte interesser) har rett til å klage på vedtaket. Klage sendes på epost til nve@nve.no. 

Konsesjonsvedtak og annen informasjon om prosjektet finner du på prosjektsiden.