Kart over Statnett sitt strømnett
Statnett skal se på hvordan de kan bygge en ny ledning mest mulig parallelt med eksisterende ledning som skal erstattes. Kraftledningen blir ca 75 kilometer lang og kapasiteten blir 420 kV, mens dagens ledning er på 300 kV. 

- Ledningen vi ønsker å erstatte er bygget på 1970-tallet og begynner å bli gammel, derfor er det behov for å fornye den. I tillegg må kapasiteten i nettet økes ytterligere. Når den nye ledningen er ferdig og satt i drift, så vil vi rive den gamle, sier konstituert konserndirektør for Nett Christian Færø i Statnett i en pressemelding.

Stor pågang for å knytte seg til strømnettet
Arbeidet med å fornye strømnettet både inn til Sør-Rogaland og i Sør-Rogaland pågår for fullt. I 2023 satte Statnett drift på ny kraftledning mellom Lysebotn og Fagrafjell. Kraftledningen som nå skal fornyes er trinn to i Statnett sin områdeplan for Sør-Rogaland og Agder. 

Lnett har pågående behandling av forespørsler fra næringsaktører som totalt ønsker rundt 1300 MW, og har dialog om ytterligere tilknytninger.

- Det er veldig gledelig at arbeidet med oppgradering av denne kraftledningen har startet. Dette er svært viktig for å øke kapasiteten av strømforsyningen inn til vår region. Det siste året har det vært stor pågang av bedriftskunder som ønsker økt kapasitet til energiomstilling eller som vil etablere seg i Sør-Rogaland. Eksisterende strømnett inn til regionen har ikke nok kapasitet til å dekke dette behovet, sier administrerende direktør Trond Winther i Lnett.

Lnett fornyer regionalnettet i regionen. For at Lnett skal dra full nytte av sine prosjekter, er Lnett avhengig av at også Statnett oppgraderer sin infrastruktur. 
Planen om å øke kapasiteten i nettet blir også møtt med støtte fra de berørte kommunene i Sør-Rogaland. Ordfører i Bjerkreim kommune, Tone Vaule, ønsker oppgradering av strømnettet velkommen.

- Bjerkreim er en kraftproduserende kommune, og ser svært positivt på en nødvendig oppgradering av det som hos oss omtales som Tonstad-linja. Rogaland er helt avhengig av gode forsyningslinjer, både inn og ut av vårt område. Derfor er varsel om oppstart og prioritering av Erstmyra-Fagrafjell svært gledelige nyheter. Vi trenger å sikre tilstrekkelig kraft til prioriterte områder, for å kunne følge opp Rogaland sin regionalplan for grønn industri. Dette er et prosjekt som hele Sør-Rogaland bør stå sammen om, sier Tone Vaule, ordfører i Bjerkreim kommune.

Konsesjonssøknad i 2026
Prosjektet Ertsmyra-Fagrafjell er i tidlig fase og planen er å sende konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i løpet av 2026. Så snart man har flere detaljer om hvordan man kan fornye ledningen vil Statnett gå i dialog med berørte grunneiere. Når konsesjonssøknaden er sendt inn vil NVE sende den på høring.

Forutsatt at det foreligger et konsesjonsvedtak i 2028 er planen å ferdigstille den nye ledningen i løpet av 2031.