Flyfoto av dagens transformatorstasjon på Tjensvoll. Bildet er tatt fra nord

Ullandhaug - Tjensvoll - Stølaheia

Det planlegges nye132 kV- kraftledninger mellom Ullandhaug, Tjensvoll og Stølaheia transformatorstasjoner i Stavanger. I tillegg skal det settes opp et tilbygg på Ullandhaug transformatorstasjon og bygges ny transformatorstasjon på Tjensvoll, for å erstatte dagens stasjon der.

Det er nødvendig å fornye det overordnede strømnettet i deler av Stavanger på grunn av alder, tilstand og behov for økt kapasitet. Dagens luftledning mellom Ullandhaug og Tjensvoll, samt Tjensvoll transformatorstasjon er fra midten av 50- tallet og har reinvesteringsbehov. Nytt nett blir bygget for 132 kV spenningsnivå, med høyere kapasitet enn dagens nett på 50 kV.

Lnett har valgt å dele prosjektet i to delprosjekt siden det i dag er uavklart hvor Statnett får tillatelse til å bygge sin nye transformatorstasjon. Omsøkt plassering er Krossberg, nær Statnett og Lnetts eksisterende Stølaheia stasjon.  

Ullandhaug - Tjensvoll
Lnett prioriteter å bygge ny 132 kV kraftledning mellom Ullandhaug og Tjensvoll først. Det er behov for å utvide Ullandhaug transformatorstasjon og konsesjon til utvidelse inne på eksisterende stasjonstomt er gitt av NVE i januar 2022. 

Det vurderes ulike alternativer til ny transformatorstasjon på Tjensvoll i tilknytning til dagens tomt. Når ny transformatorstasjon er driftsatt vil den gamle stasjonsbygningen på Tjensvoll bli revet. 

Dagens luftledning (50 kV) mellom Ullandhaug og Tjensvoll vil bli revet etter at nye kraftledninger er etablert.

Ullandhaug – Stølaheia
Neste delprosjekt blir å videreføre kraftledningen fra Ullandhaug transformatorstasjon til omsøkte Krossberg transformatorstasjon (planlegges av Statnett), nær eksisterende Stølaheia stasjon. Planarbeidet er på hold til vi vet mer om fremdriftsplanene, siden det er mest hensiktsmessig å planlegge trase mellom to kjente punkter. 

Statnett planlegger ny transformatorstasjon (Krossberg) i nærheten av eksisterende Stølaheia transformatorstasjon i Stavanger. 

  • Det er gitt konsesjon for utvidelse av Ullandhaug transformatorstasjon januar 2022.
  • Statnett sin konsesjonssøknad for ny Krossberg transformatorstasjon på høring høsten 2021. 
  • Statnett har mottatt krav om flere utredninger fra NVE etter høringsprosessen om ny transformatorstasjon på Krossberg i Stavanger, mars 2022.

Estimert fremdrift:

  • Sende konsesjonssøknad første delprosjekt mellom Ullandhaug-Tjensvoll i tredje kvartal 2022
  • Byggeperiode for ny forbindelse Ullandhaug-Tjensvoll: 2024-2026
  • Byggeperiode ny Tjensvoll transformatorstasjon: 2024-2026
  • Andre delprosjekt og forlengelse av kraftledning mellom Ullandhaug-Stølaheia er på hold inntil vi vet mer om fremdriftsplanene for omsøkte Krossberg og Statnetts tilleggssøknad til NVE. 
Ullandhaug-Tjensvoll-Stølaheia

Fakta

Stavanger
Ullandhaug-Tjensvoll: 2026
Under planlegging

Kontaktpersoner

Andreas Ente Prosjektleder, konsesjon
98623930
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Kjell Inge Røyksund Prosjektleder utbygging Ullandhaug transformatorstasjon
93044990
Se e-postadresse