AS Betong har fått oppdraget med grunnarbeider, og etablering av nytt bygg som en totalentreprise. Lnett har rammeavtale med Siemens på leveranse av elektromekanisk utstyr, og de vil stå for leveranse til denne stasjonen. I tillegg er det bestilt to transformatorer, også disse på rammeavtale.

Den eldste delen av eksisterende Ullandhaug transformatorstasjon ble bygget i 1957 og trenger å fornyes for å sikre god og stabil strømforsyning. Det nye bygget kommer på samme tomt som dagens stasjon, og vil ha bryteranlegg for 11, 22 kV og 132 kV, samt tre transformatornisjer. Totalkostnad for ny Ullandhaug transformatorstasjon er estimert til rett i underkant av 400 millioner kroner.

Arbeidet med nytt bygg blir nøye planlagt siden det må være drift på eksisterende anlegg mens det nye bygges. Deler av det gamle bygget skal rives etter at nye anlegg er satt i drift, og det ikke lengre er behov for eksisterende anlegg.

Prosjektleder Kjell Inge Røyksund forteller at bygge- og anleggsarbeidene starter opp så snart detaljene rundt de ulike arbeidsoppgavene er på plass. Når bygget er etablert skal det elektromekaniske utstyret installeres i stasjonen. Målet er at nytt anlegg skal settes i drift i løpet av 2027.

Det skal også legges nye jordkabler i området for å etablere et sterkere strømnett i Stavanger-området.

Når strømnettet må fornyes på grunn av alder og tilstand, så bygges det for høyere spenningsnivå som gir økt kapasitet. Det legger til rette for vekst og energiomstilling fra fossil til fornybar energi.