Jøsok Prosjekt har laget tilleggsutredningen på vegne av Lyse Elnett, og rapporten er nå lagt ut under menypunktet «Dokumenter og kart».

Kostnadsoverslaget som er gjort viser at jordkabel på de strekningene som er vurdert vil koste omtrent 3 ganger så mye som luftledning. Totalt er ekstrakostnadene ved jordkabel sammenliknet med luftledning estimert til mellom 50 og 85 mill. NOK for de vurderte alternativene.

Vi minner om høringsfrist for konsesjonssøknaden som er satt til 1. august. Innspill eller kommentarer skal sendes NVE.