I linjetraséene beholder grunneierne eiendomsretten, mens Lyse Elnett sikres en rett til å bygge, drive og oppgradere linjen. For grunneiere med minnelig avtale kalles det tiltredelse av eiendommen når Lyse Elnett overtar arealene for å starte anleggsarbeid.

Grunneiere berørt av Opstad-Håland prosjektet som ikke har signert avtale pr. 1. september, vil motta et brev for å følge opp avtale om grunn- og rettighetserverv (sendt i mai 2021). Tittelen på brevet, «Anmodning om signering av tiltredelseserklæring og varsel om skjønnsbegjæring»,  betyr at Lyse Elnett har behov for å bruke arealet før eventuelt ekspropriasjonsskjønn er avholdt, såkalt forhåndstiltredelse. Dette gjøres i tilfelle det ikke oppnås minnelig avtale og for å unngå at eventuelle lange rettslige prosesser fører til store forsinkelser i utbyggingen. Hvilke rettigheter vi har behov for på den enkelte eiendom kommer fram av den enkelte avtalen.

Videre prosess
Dersom en minnelig avtale om erstatning for ny linje på eiendommen ikke inngås, vil saken bli behandlet av skjønnsretten. Brevet sendes for å varsle berørte grunneiere at Lyse Elnett vil be om skjønn om kort tid, for å sikre prosjektets framdrift og overholde frister for begjæring av skjønn (1 års frist).  

Et eventuelt skjønn forventes tidligst å kunne bli avholdt våren eller sommeren 2022. En konsekvens av denne juridiske prosessen er at berørte grunneiere om litt tid vil motta saksdokumenter om skjønnsbegjæringen fra Tingretten. 

Vi vil informere om at grunneiere blir titulert "saksøkt" når en sak sendes til skjønnsretten og er en del av de formelle «spillereglene» for en skjønnssak. Dette kan oppleves litt voldsomt for en grunneier og derfor opplyser vi om dette i forkant. Vi understreker at Lyse vil fortsette forhandlinger med grunneiere og forventer å inngå flere avtaler utover høsten, også etter at vi formelt har tatt ut skjønnsbegjæring.

Mest mulig likebehandling
Erstatningen reguleres av regelverk og rettspraksis for å sikre at grunneiere får den erstatningen de har krav på. Utgangspunktet er det økonomiske tapet som eiendommen påføres.

Lyse Elnett er opptatt av at grunneiere skal få dekket sitt varige økonomiske tap, og ønsker å behandle berørte parter likt. Det er derfor laget standard erstatningssatser for å sikre mest mulig likebehandling for grunneiere. Erstatningen utbetales som en engangssum.

Tiltak for å minske ulemper
Det er Norges- vassdrags og energidirektorat (NVE) som innvilger konsesjon til bygging av ny kraftledning og ny stasjon, og som godkjenner Lyse Elnett sin plan for Miljø-, transport- og anlegg (MTA).

I denne prosessen har innspill fra grunneiere, fagutredninger og andre interessenter blitt hørt og grundig vurdert. NVE har i sin konsesjonstildeling lagt vekt på det de samlet sett mener blir det beste alternativet og konkludert på trasévalg. I forbindelse med detaljprosjektering vil Lyse også forsøke å tilpasse eksempelvis masteplasseringer slik at disse påfører minst mulig ulempe og tap for grunneier. Andre eksempel på slike tiltak er:

  • Økt høyde opp til nye kraftlinjer med 3 meter over krav til minstehøyde over dyrka mark for å hensynta det moderne utstyret bønder bruker i dag inkludert god margin over.
  • Master blir så langt som mulig lagt til grenseskille mellom grunneiere eller ved vei osv
  • I dialog med grunneiere forsøker vi å minimere ulemper også under bygging.