Har du kraftledninger på tomten din?
Vi anbefaler alle som har luftlinjer og jordkabel på eiendommen om å planlegge godt og tenke framover når trær, busker og hekker plantes. Master, kabelskap og andre anlegg må holdes fri for busker, trær og hekker. Trær og planter som kan vokse seg store med tiden, må plasseres slik at de ikke kommer i konflikt med luftlinjer, jordkabel eller andre anlegg. 

Våre montører må komme lett til når de skal rette feil ved strømbrudd eller utføre vedlikehold på kraftledninger, nettstasjoner, strømskap osv. Dersom det plantes under våre luftlinjer og vegetasjonen ikke holdes lav nok, kan vi måtte beskjære plantene dine. 

Hvis du selv feller trær på egen eiendom, så husk at du er ansvarlig for at arbeidet utføres slik at det ikke kan være til skade for våre linjer og vurder egen sikkerhet. Hvis du er usikker på om vegetasjonen på eiendommen din er for nær strømnettet, så ta kontakt slik at vi kan vurdere behovet. Den som skal utføre arbeid nær våre linjer (innenfor 30 meter fra linje) må kjenne til sikkerhetsregler og inngå Nær-ved-avtale. 

Trær som ligger over linjer må ikke berøres da det kan medføre livsfare.
 
Avstandskrav og hva vi fjerner
Hvor mye som må skjæres vekk og hvordan dette gjøres avhenger av spenningsnivået på luftlinjene. Det er strengere krav til avstand nær høyspentlinjer enn for lavspentlinjer.

Lavspentnettet (strømnettet som frakter strøm helt fram til ditt hus).
Krav: Alltid minimum 0,5 meter avstand mellom vegetasjon og isolerte strømførende luftlinjer. Uisolerte luftlinjer har større avstandskrav. 

Vi vil her rydde ut til rundt 1,5-2 meter avstand for å sikre vekst i årene som kommer. 
Planter som vokser rundt strømskap og nettstasjoner beskjæres tilsvarende. Klatreplanter som f.eks. eføy og klematis, kan vokse inn gjennom ventiler og åpninger, og blir derfor systematisk fjernet fra Lnett sine anlegg.

Rydding av vegetasjon rundt lavspentnettet er hjemlet i inngåtte avtaler og nettselskapets standard tilknytningsvilkår. Dette gir nettselskapet nødvendig adgang til eiendommer for drift og vedlikehold av kraftledninger, nettstasjoner, strømskap osv.

Høyspentnettet
I høyspentnettet er det Forskrift om elektriske forsyningsanlegg som stiller krav til minimumsavstand mellom strømførende linjer og vegetasjon. Krav til avstand varierer etter spenningsnivå og innholdet i skjønn eller skriftlige, evt. muntlige avtale med grunneiere fra den tid da strømlinjen ble bygget. For å ta hensyn til vekst de neste 3-4 årene og redusere faren for trefall, rydder vi utover forskriftskravet om minimumsavstand.
 
Rydding av hogstavfall
Det er grunneier som eier greiner, kvist og virke. Dette blir derfor rutinemessig lagt igjen på eiendommen. Ønsker du at dette blir fjernet, kan dette avtales med skogrydderne i forkant.

Skogrydderne skal alltid ta kontakt før de starter skogryddingen.