Det er ofte nødvendig å bygge ut eller forsterke strømnettet når nye kunder vil knytte seg til strømnettet eller når eksisterende kunder ønsker økt uttak av strøm. Kostnader forbundet med slike nødvendige tiltak må den som utløser tiltaket selv betale i form av et anleggsbidrag.

Kunder som ber om flytting eller omlegging av eksisterende anlegg må betale merkostnader dette gir. 

Vi starter ikke planlegging eller gjennomføring før det er signert skriftlig avtale mellom kunde /tiltakshaver og oss for prosjekt som dekkes gjennom anleggsbidrag. Plan for betaling av kostnader er beskrevet i avtalen. Alle kostnader faktureres akonto forskuddsvis og avregnes etter medgått kostnad ved sluttfakturering av oppdraget. 

Kostnader for mindre oppdrag er beskrevet i prislisten "Tariffer for særskilte tjenester.