For å få til fellesføring på en best mulig måte, er det viktig med god dialog mellom partene.

Fellesføring i grøft
Når dere planlegger grøfter og vil invitere oss med, så benytt skjema under. Skjema er kun en henvendelse og varsel. Vi vil så tidlig som mulig ta stilling til om vi ønsker å delta i fellesføringen, og om det er eksisterende infrastruktur i området som må ivaretas. 
Lnett har et internt koordineringsansvar i Lysekonsernet, og svarer på vegne av Lyse Fibernett, Lyse Lux og Lyse Neo om de ønsker å delta i fellesføring. 

Henvendelse om fellesføring

Fellesføring i masterekke
Lnett tilbyr fellesføring i henhold til gjeldende avtale om fellesføring av lavspenningsanlegg og ekomanlegg på samme masterekke. Avtalen er utarbeidet av Fornybar Norge, KS Bedrift og Telenor. 
Lnett gjør  en vurdering av om stolpene er dimensjonert for dette. Dersom stolper må skiftes eller styrkes, så må aktøren som utløser dette behovet dekke kostnaden. 

Før fellesføringen kan etableres, må du som søker/aktør innhente tillatelser fra berørte grunneiere for å montere ny linje. 
Fellesføring skal utføres i henhold til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg 2006 (REN blad 5011). Samsvarserklæring og sluttrapport sendes til Lnett ved ferdigstilte anlegg. 

Når du sender inn skjema om henvendelse om fellesføring i masterekke, må du legge ved skjema fra "Avtale om fellesføring av laspenningsanlegg og ekomanlegg på samme masterekke". Aktører som ikke allerede har etablert denne avtalen, må inngå denne.

Henvendelse om fellesføring

Minner om at alle som skal grave må innhente gravemelding og inngå "Nær ved avtale" ved behov.