Når det er behov for nye nettanlegg på høyere spenningsnivå, så er det først en grundig prosess som kan ta mange år. I løpet av denne tiden er det flere muligheter for å gi innspill til planene. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som er kjører den offentlige prosessen og som tar imot innspill fra grunneiere, kommuner og andre interessenter. 
 
Nye nettanlegg vil følge forskjellige behandlingsprosesser, avhengig av hvilket nettanlegg som planlegges og størrelsen på anlegget. Forskrift om konsekvensutredninger og forskrift om ekstern kvalitetssikring setter føringer for prosessen.

De utbyggingsprosjektene (oppgraderinger) Lnett har behandles i henhold til NVEs ulike saksganger:

I tillegg har Lnett områdekonsesjon, som er en tillatelse til å bygge og drifte fordelingsnett med spenning opp til 22 kV innenfor et geografisk avgrenset område. I noen byer er områdekonsesjon utvidet til også å gjelde jordkabler med spenning opp til 132 kV. Se mer informasjon nederst i artikkelen. 

NVE har publisert informasjon om konsesjonsbehandling av nettanlegg til deg som er berørt av en nettutbygging. Dokumenter publisert i meny til høyre viser prosessen og når det er mulig å gi innspill. 
Konsesjonsprosesser er grundige prosesser som tar tid. Det kan ta 3-7 år, om ikke mer, fra et behov for nye anlegg oppstår til de settes i drift. Bygging av en ny transformatorstasjon tar normalt rundt to år. 

Konsesjonsprosess
HurtigsporSaksgang ASaksgang BOmrådekonsesjon
Brukes til små og enkle konsesjonssøknader, som oppfyller gitte krav.Saksgangen brukes for utbygging av kraftledninger med spenning opp til 132 kV, og lengde mindre enn 15 km ny trase.Brukes for utbygging av kraftledninger med spenning over 132 kV og lengde over 15 km i ny trase.En områdekonsesjon er en tillatelse til å bygge og drive innen et gitt geografisk område, oftest opptil 22kV. I noen byer er det også gitt områdekonsesjon for jordkabler opp til 132 kV.


Områdekonsesjon
En områdekonsesjon er en tillatelse til å bygge og drive fordelingsnett med spenning opp til 22 kV innenfor et geografisk avgrenset område. Lnetts område er vist i dette kartet. (PDF, 896KB)
Hele landet er delt inn i geografiske områder, der et nettselskap er gitt tillatelse til å bygge og drive elektrisk fordelingsnett med spenning opp til og med 22 kV. For eksempel kan det geografiske området være en eller flere kommuner.

I noen byer er områdekonsesjonen utvida til også å gjelde kabelanlegg med spenning opp til 132 kV. Lnett har områdekonsesjon for 132 kV kabelanlegg i område vist i dette kartet.  (PDF, 1MB)

Etter områdekonsesjonen kan nettselskap bygge og drifte jordkabler, luftledninger og andre elektriske anlegg uten å forelegge hver enkelt sak for NVE. Det er en forutsetning at nettselskapet selv legger tiltaket frem for de interessentene som blir berørt, som kommuner, Statsforvalteren i Rogaland og grunneiere. Det er også et vilkår at saken skal legges frem for NVE ved vesentlige innvendinger mot tiltaket.