Dette innebærer at prosjektet nå kan gjøre ferdig detaljprosjektering for å kunne starte opp så raskt som mulig. Arbeidet med Miljø-, transport og anleggsplan skal også sluttføres. Grunneiere, kommuner og andre kan gi innspill til MTA-planen som skal godkjennes av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) før selve byggearbeidet kan starte.

Berørte grunneiere får mer informasjon i posten om videre saksgang og avtaler. Har dere spørsmål kan dere kontakte vår grunneierkontakt. 

Den nye kraftledningen vil i hovedsak følge trasé for eksisterende kraftledning mellom Opstad og Grødem før den svinger av mot vest. Derfor skal eksisterende linje rives før den nye kraftledningen kan bygges. Målet er å starte riving i år. Deretter kan bygging av ny linje starte opp. 

Det er også et mål å kunne starte arbeid på tomten til ny transformatorstasjon i slutten av 2021. Målet er at stasjonen skal stå ferdig i 2023. 

Overordnet strømnett ("fylkesveiene") på Jæren er fra 1960-80-tallet og maksforbruk av strøm har doblet seg de siste 30 årene. Flere steder nærmer strømnettet seg maksimal kapasitet. Eksisterende 50 kV kraftledning mellom Holen og Opstad ble bygget i 1964 og har begrenset kapasitet. 

Dagens Håland transformatorstasjon ble bygget i 1972, og er høyt utnyttet. Det trengs økt kapasitet for å kunne ta veksten i strømforbruket som er ventet i området rundt Bryne. Tilstanden på stasjonen tilsier også behov for oppgradering. 

I januar og februar 2021 har det vært kaldt vintervær lenge, og forbruket av strøm har satt nye rekorder. Det har bekreftet at det er viktig å få gjort denne oppgraderingen nå.