Mellom Grødem og Rindå vil kraftledningen følge traséalternativ 1.0.1 som ble tilleggssøkt i mars 2020 etter innspill som kom inn. Eksisterende kraftlinje mellom Opstad og Holen transformatorstasjoner skal rives før den nye kraftlinjen kan bygges. 

- Det er svært gledelig at vi har fått konsesjon til å bygge neste trinn for å oppgradere strømnettet på Jæren. Strømnettet har en alder og tilstand som gir behov for oppgradering, og i tillegg trenger vi å øke kapasitet til den veksten og næringsutviklingen som er ventet i området, sier myndighetskontakt Børre Dybesland i Lyse Elnett. 

Berørte grunneiere vil få brev med informasjon om vedtak om konsesjon og prosessen videre. Frist for å klage på vedtak om konsesjon er 15. februar. Lyse Elnett skal utarbeide en Miljø-, transport- og anleggsplan som berørte grunneiere, kommuner og andre kan gi innspill til. Denne må godkjennes av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) før arbeidet kan starte. 

Behov for oppgradering
Overordnet strømnett på Jæren er fra 1960-80 og maksforbruk av strøm har doblet seg på rundt 30 år. Flere steder nærmer strømnettet seg maksimal kapasitet. Eksisterende 50 kV kraftledning Holen–Opstad ble bygget i 1964. Tilstanden på tremastene er slik at de må skiftes ut.  Linjen har begrenset kapasitet og kan i dag ikke forsyne hele området.

Dagens Håland transformatorstasjon er bygget i 1972, og er høyt utnyttet. Det er behov for økt kapasitet for å kunne ta veksten i strømforbruket til Bryne. Tilstanden på stasjonen tilsier også behov for oppgradering. 

Ny linje 
Den nye kraftledningen er for store deler av strekningen i hovedsak plassert langs trasé for eksisterende kraftlinje. Eksisterende kraftlinje må derfor rives før vi kan starte bygging av ny kraftlinje. Lyse Elnett håper å kunne starte riving av eksisterende linje i løpet av 2021. 

Den nye kraftledningen blir høyere enn den gamle. Ny linje bygges slik at det er 10 meter fra bakken opp til ledningen for å unngå at de er til hinder for moderne landbruksdrift med maskiner med høyde på opptil 7 meter. Høyden på mastene vil derfor i gjennomsnitt være 21 meter. Det er beregnet at bygging av linjen vil ta under ett år. 

Ny Håland transformatorstasjon
NVE har gitt konsesjon til å bygge ny Håland transformatorstasjon på Auglend /Herigstad, øst for Hognestadveien. Stasjonen skal bygges som en innendørs stasjon med to transformatorer på 40 MVA. Den vil få en grunnflate på 760 kvadratmeter. 
Håpet er å kunne starte arbeid på tomten i 2021. Målet er at stasjonen skal stå ferdig i 2023. 

De totale kostnadene for prosjektet med ny kraftlinje og ny transformatorstasjon er beregnet til ca 200 millioner kroner. 

Prosess fram til konsesjon 
Melding for oppgradering av Jærnettet fra 50 kV til 132 kV på grunn av økt behov for strøm samt alder på eksisterende strømnett ble sendt til NVE sommeren 2016, og deretter lagt ut på høring. Før dette hadde Lyse Elnett åpne informasjonsmøter om planene. 

Søknad om konsesjon for Opstad -Håland, inkludert konsekvensutredning, ble sendt i starten på 2019. NVE hadde informasjonsmøter og la saken ut på høring. Med bakgrunn i innspill som kom inn, justerte Lyse Elnett trasé mellom Grødem og Rindå, og sendte tilleggssøknad våren 2020. Det er denne justerte traséen som vi nå har fått konsesjon til å bygge.

Konsesjonen og bakgrunn for vedtaket er publisert på nettsiden til NVE.