Økt behov for strøm i området, samt behov for reinvesteringer i eksisterende strømnett som følge av alder er bakgrunnen for konsesjonssøknaden. Linjetrasè som det søkes om mellom Opstad og Håland vil i all hovedsak gå langs eksisterende trasé fra Opstad og fram til Nedre Oma. Fra Nedre Oma og inn til ny Håland transformatorstasjon har Lyse Elnett omsøkt to alternative traséer inn til en ny Håland transformatorstasjon. Eksisterende 50 kV mellom Opstad og Holen rives før bygging av ny linje starter.

Oppgradering av overordnet strømnett i regionen er viktig for å sikre god og stabil strømforsyning i framtiden. Det sikrer også kapasitet til fortsatt vekst både i befolkning og næringsliv samt det grønne skiftet hvor blant annet transportsektoren går over til elektrisitet.

Sammen med denne første konsesjonssøknaden er også konsekvensutredningen for hele Jærnettet, inkludert ni fagrapporter. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som behandler konsesjonssøknader for oppgradering av strømnettet. På deres nettside finner du mer informasjon om konsesjonssøknaden og hvordan du kan gi høringsinnspill. 

NVE arrangerer åpent møte i forbindelse med konsesjonssøknaden.

Åpent møte:
Onsdag 10. april kl 19.00 på Jæren Golfklubb, Grødemsveien 150.

Åpen kontordag:
Lyse Elnett arrangerer i tillegg åpen kontordag tirsdag 23. April kl 12.00 -18.00 der grunneiere, naboer og andre interessenter kan komme innom for en prat, stille spørsmål eller få hjelp til å sende innspill til NVE.

Høringsfrist for å gi innspill til konsesjonssøknaden er 6. mai 2019.

Tidligere har Lyse Elnett fått konsesjon for å bygge ny transformatorstasjon på Opstad hvor det blir byggestart i april i år. Den nye kraftlinjen det nå søkes om konsesjon for vil gå mellom denne nye transformatorstasjonen på Opstad og ny transformatorstasjon på Håland.