Lnett fikk 21. desember 2020 tillatelse til å bygge ny transformatorstasjon ved Håland, sør for Bryne, og en ca 9 kilometer lang 132 kV-ledning mellom Opstad og nye Håland transformatorstasjon. Ledningen vil i stor grad følge den gamle traséen mellom Opstad og Grødem. Den går i ny trasé mellom Grødem og nye Håland transformatorstasjon. 

I behandlingen av konsesjonen ble det gitt innspill som gjaldt hensynet til blant annet naturmangfold, kulturminner og landbruk. Det er i konsesjonen stilt krav om at planen skal beskrive og drøfte noen spesielle forhold som omhandler dette: 

- Hvordan master plasseres for å unngå ulemper for bebyggelse, landbruksdrift og kulturminner og kulturmiljø. 
- Hvordan elvemusling i Hååna sikres mot negativ påvirkning av anleggsarbeid eller drift. 
- Hvordan Lnett vil unngå negativ påvirkning på kulturminneverdier knyttet til enkelte konkrete veier. 
- Det er i tillegg satt vilkår om montering av fugleavvisere i områdene ved Rindå, og et strekk over Hååna. 

MTA-planen beskriver også hvordan transport i forbindelse med byggearbeidet skal foregå. 

MTA-planen og godkjennelsen fra NVE finner du under menypunktet "Konsesjon, søknad, MTA-plan". Begge deler er samlet i ett dokument.