Det er Rogaland fylkeskommune, ved seksjon for kulturarv, som gjennomfører de arkeologiske registreringene. Målet er at registreringene skal være gjennomført på ni uker med gjenlegging av sjakter etterpå. Det tas forbehold om at værforholdene tillater at undersøkelsene kan pågå ut uke 46. Hvis ikke må de eventuelt stoppe opp, og utføre gjenstående undersøkelser til våren.

Dersom det er dyr på beite i områder som skal undersøkes, ber fylkeskommunen om at disse gjerdes inn eller flyttes i perioden registreringen pågår på det aktuelle området. Det er fint om informasjon om forpaktere i dette området sendes til grunneierkontakt i prosjektet. 

Registreringene blir gjennomført på ulike måter. Det blir gjort ved maskinell søkesjakting i områder med dyrka mark. Da blir det laget 3-4 meter brede sjakter med maskin med ca 12 m mellomrom over det som kan bli anleggsområde. Det graves ned til fast bakke /undergrunn, som oftest vil det si 30-40 cm. I enkelte tilfeller kan det være behov for å gå dypere, for eksempel ved påfylte masser og eldre dyrkingsjord under dagens matjord. Sjaktene blir lagt igjen når undersøkelsen er ferdig.

Prøvestikking blir utført ved å grave 50 x50 cm hull ned i bakken, så dypt de kommer. Massen blir såldet for å lete etter steinalderartefakter. Deretter blir prøvestikkene fylt igjen.

Overflateregistrering skjer ved at det søkes etter synlige kulturminner på markoverflaten, både automatisk freda og nyere tids kulturminner.

Dersom du er grunneier /forpakter og ønsker befaring i felt på oppstartsdagen eller mer informasjon om de arkeologiske registreringene, så ta kontakt med grunneierkontakt i prosjektet, Andreas Janson på andreasj@lyse.no. Det er også viktig at vi får informasjon hvis det er påvist potetål (PCN), floghavre eller er andre forhold det må tas hensyn til innenfor planområdet.