Det er vurdert ulike alternative traséer for kraftledningen på strekningen mellom Grødem og Rindå. Aktuelle alternativer har også vært diskutert med berørte grunneiere i området.
Basert på dette omsøkes derfor et nytt trasealternativ, alternativ 1.0.1, på strekningen. Dette alternativet vil best ivareta både forholdet både til kulturminner og -miljø samt ønsker fra berørte grunneiere. Samtidig trekkes tidligere omsøkte trasealternativ 1.1 fra videre behandling.

Høringsuttalelser sendes til:
Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO
e-post: nve@nve.no

Frist for å komme med uttalelser til denne tilleggs- og endringssøknaden er satt til 11.05.2020
Hele søknaden samt tilhørende kart finner dere under menypunktene "Konsesjon og søknad" og "Kart".