Visualisering viser hvordan ny kraftlinje kan gå over et landbruksområde på Jæren

Opstad - Håland

Det er behov for ny strømlinje mellom ny transformatorstasjon på Opstad i Hå kommune og nordover mot Håland transformatorstasjon i Time kommune, sør for Bryne. Det er også behov for å bygge ny stasjon som skal erstatte eksisterende Håland transformatorstasjon.

Det er behov for en ny 132 kV-linje mellom ny transformatorstasjon på Opstad (like sør for dagens stasjon) og ny transformatorstasjon på Håland, sør for Bryne. Vi fikk konsesjon for bygging av ny transformatorstasjon på Opstad i januar 2018. Denne ble satt i drift med ny 132kV forsyning fra Bjerkreim i november 2020.

Ny kraftledning er planlagt å gå fra Opstad til Nedre Oma i tilnærmet samme linjetrasé som tidligere 50kV linje, revet høsten 2021. Derfra dreier den vestover og over Rindå mot nye Håland transformatorstasjon. Det er foretatt noen endringer i trasevalg for å hensynta blant annet eksisterende bygninger og gårdsbruk.

Ny transformatorstasjon på Håland er planlagt som en innendørs stasjon. Det vil være behov for en tomt på ca seks mål inkludert adkomstvei fra fylkesvei 215 inn til stasjonseiendommen.

For å vise hvorfor det er nødvendig med en oppgradering er det er laget en behovsrapport for overordnet strømnett på Jæren. Det er ventet at strømforbruket i effekt vil øke til det dobbelte fra 2013 til 2040 i dette området.
 

Framdrift
Bygging 2022-23 (kraftledning april 2022 - feb 2023)

Dette har skjedd
Anleggskonsesjon oppdatert av NVE 30.09.2022
Råbygget på Håland transformatorstasjon oppført juni 2022
MTA-plan for bygging av ny kraftledning godkjent av NVE januar 2022
Rive eksisterende 50 kV-linje mellom Opstad og Holen oppstart august 2021
MTA-plan for riving av linje godkjent juni 2021
MTA-plan for ny transformatorstasjon godkjent 2021
NVE ga konsesjon desember 2020
NVE sendte tilleggsøknad ut på høring, 06. april 2020
Tilleggssøknad Grødem-Rindå sendt mars 2020
NVE arrangerte åpent møte 10. april 2019
Konsesjonssøknad sendt februar 2019
Utført undersøkelser til fagrapporter, høst 2016 og høst 2017
Utredningsprogram fastsatt av NVE 19. desember 2016
Grunnundersøkelser av mulige stasjonstomter, høst 2016 
Åpne møter i forbindelse med melding, september 2016
NVE sendte melding på høring, 18. august 2016
Melding sendt til NVE, juli 2016

Opstad-Håland

Fakta

Time
2023
Utbygging

Kontaktpersoner

Viggo Kristoffersen Prosjektleder
90058093
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Jan Terje Larsen Prosjektleder utbygging
93488624
Se e-postadresse