Visualisering som viser hvordan planlagt linje vil se ut der det krysser et vann i forgrunnen med grønn mark på ene siden og fjell i bakgrunnen

Dalen - Veland - Hjelmeland

Kraftig økning i behov for strøm gjør det nødvendig å bygge ny kraftlinje mellom Strand kommune og Hjelmeland, samt ny transformatorstasjon i Hjelmeland. Etter nye vurderinger er det ønskelig at kraftlinjen går mellom Dalen transformatorstasjon og Hjelmeland.

Det er ventet en kraftig vekst i effektbehov i årene framover i Hjelmeland kommune. I 2016 ble det høyest målte strømforbruket på samme tid i Hjelmeland kommune og området rundt målt til 15 MW.

Næringslivet har varslet flere større strømuttak samt ønske om tilkobling av ny og utvidet kraftproduksjon. I tillegg til en generell vekst i området,  er det blant annet søkt om strøm til elferge Hjelmeland-Nesvik. Prognoser for effektbehov viser at det vil kunne tredoble seg fram mot 2050-2060.
 
Eksisterende overordnet strømnett vil ikke ha nok kapasitet til å dekke framtidens behov for strøm. For å sikre god og stabil strømforsyning må strømnettet derfor oppgraderes. Dagens overordnede strømnett i Hjelmeland ble bygget ut på 1970-tallet, så også alderen tilsier at det er behov for oppgradering. Nytt strømnett blir bygget for spenningsnivået 132 kV.

Grunneiere finner mer informasjon om blant annet grunn- og rettighetserverv, MTA-plan osv på denne nettsiden.

Digitalt møte med informasjon om grunneieravtaler
3D-film for tilleggssøknad Dalen-Veland Hjelmeland
3D-film over traséalternativer Dalen Hjelmeland (konsesjon)

Dette har skjedd: 

 • Kraftledningen Veland - Hjelmeland satt spenning på høsten 2023
 • Hjelmeland transformatorstasjon satt i drift august 2023
 • Veland transformatorstasjon satt i drift juni 2023
 • Skogrydding, anleggsarbeid og bygging startet fra Dalen og nordover mot Hjelmeland
 • Detaljprosjektering med masteplassering, 2021
 • Byggestart november 2021
 • MTA-plan godkjent av NVE, november 2021
 • Endringssøknad justering for Hjelmeland stasjon og endring riggplasser des 2020
 • Tilleggs- og endringssøknad for ny trasé og Veland stasjon september 2020
 • Befaring før arkeologiske undersøkelser juli-august 2020
 • Høringsfrist for konsesjonssøknad 2. mars 2020
 • Åpent informasjonsmøte 4. februar 2020 
 • Konsesjonssøknad ble lagt ut på høring i januar 2020
 • Informasjonsmøte september 2019 etter endring av trase​​​​​é i sør
 • Utredningsprogram fastsatt desember 2018. 
 • Melding sendt inn med høringsfrist september 2018

  Kart for MTA-plan
  Kart til endrings- og tilleggssøknad
  Kart til konsesjonssøknad
  Dalen-Veland-Hjelmeland

  Fakta

  HjelmelandStrand
  2023
  Satt i drift

  Kontaktpersoner

  Victor Wigdahl Grunneierkontakt, for lokal befaring
  970 031 05
  Se e-postadresse

  Kontaktpersoner

  Geir Inge Bollestad Prosjektleder
  45460170
  Se e-postadresse