DSB har derfor laget en oversikt om de forskriftskrav som gjelder for de som bygger 
solcelleanlegg.

Et foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg, er undergitt særlige regler blant annet om registrering og bruk av kvalifisert personell. Disse bestemmelsene kommer også til anvendelse overfor de som bygger solcelleanlegg, som er et elektrisk anlegg.

Foretaket som skal bygge solcelleanlegg må ha en fast ansatt faglig ansvarlig som oppfyller kvalifikasjonskravene til denne rollen. Den faglige ansvarlige har som hovedoppgave å ivareta elsikkerheten ved bygging og vedlikehold av elektroinstallasjoner, og skal sørge for at virksomheten benytter kvalifiserte personer slik at sikkerheten ved arbeidet og kvaliteten på leveransene er fullt ut ivaretatt.

Det elektriske anlegget i et solcelleanlegg vil være alt av elektriske koblinger og sammenkoblinger, kabling, legging av tilførsler og montasje av inverter og ellers alt som vil være en del av det elektriske anlegget. Dette arbeidet skal utføres av kvalifisert personell, dvs. personer med relevant fagbrev innen elektrofaget.

Det kan også benyttes ufaglærte ansatt i virksomheten til å utføre bygging og vedlikehold av elektriske anlegg (med ufaglærte menes personer som ikke har relevant fagbrev innen elektrofaget). Dette forutsetter imidlertid at ufaglærte, på lik linje med kvalifisert personell, er omfattet av elektroforetakets internkontroll. Den ufaglærte har fått tilstrekkelig opplæring og at vedkommende følges opp direkte av en person i elektroforetaket, som minst oppfyller kravet til relevant fagbrev innenfor elektrofag.

Bygging av deler av et solcelleanlegg som i utgangspunktet ikke er en direkte del av det elektriske anlegget vil eksempelvis være montasje av takfester og skinner/rammeverk, bæring og plassering av utstyr som skal bli en del av solcelleanlegget. Dette arbeidet kan utføres av personer uten fagbrev innen elektrofaget. Dette forutsetter imidlertid at elektrovirksomheten og virksomheten som utfører det bygningsmessige arbeidet har regulert dette arbeidet etter prinsippene i regelverket om samordning og koordinering. 

Les mer i dette skrivet fra DSB. (PDF, 39KB)