Plusskunden må dekke alle kostnader i eget hus, herunder kostnader til elektroinstallatør. I samarbeid med installatøren er det kundens ansvar å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles av nettselskapet.

Dersom innmating av produksjon fra plusskunden medfører behov for å forsterke strømnettet, har nettselskapet anledning til å kreve et såkalt anleggsbidrag slik at plusskunden selv dekker kostnadene ved dette. 

Lnett starter ikke planlegging eller gjennomføring før det er en skriftlig avtale mellom tiltakshaver og nettselskapet. Skriftlig avtale anses som bestilling av prosjektering og gjennomføring.

Plan for betaling av kostnader (anleggsbidrag og regningsarbeid) er beskrevet i avtalen. Alle kostnader faktureres akonto forskuddsvis og avregnes etter medgått kostnad ved sluttfakturering av oppdraget.