Oversiktsbilde tatt på en høyde hvor man ser ned på Ålgård sentrum, og helt til høyre i bildet viser dagens Ålgård transformatorstasjon

Fagrafjell - Ålgård

Det er behov for å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Fagrafjell transformatorstasjon og Ålgård, samt ny transformatorstasjon på Ålgård. Alderen på dagens stasjon tilsier behov for oppgradering, og det trengs økt kapasitet for å dekke etterspørsel fra større næringsaktører i området.

Ålgård transformatorstasjon ble bygget i 1971, og flere anleggsdeler er modne for utskiftning. Det er også krevende å utføre vedlikehold i stasjonen. I tillegg har det vært stor vekst i strømforbruk i området, og det er i dag manglende kapasitet til større næringskunder som ber om tilknytning eller ønsker øke forbruket sitt. Planen er å bygge en helt ny transformatorstasjon på Ålgård på 132 kV, som er det nye spenningsnivået for framtidens regionalnett. 

Dette gir behov for å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Fagrafjell transformatorstasjon og ny transformatorstasjon på Ålgård. Når spenningsnivået økes fra 50 kV til 132 kV, så øker kapasiteten med to til tre ganger. Dagens 50 kV luftledning som går mellom Søredalen og Ålgård, må bestå videre. Først når strømforsyningen i et større område er lagt over på nytt spenningsnivå, så kan eksisterende strømnett fases ut (trolig etter 2040). 

Inngjerdet areal for transformatorstasjonen vil antageligvis bli i størrelsesorden 3-5 daa med et stasjonsbygg med en grunnflate på i underkant av 500 kvm. Stasjonen planlegges med tre transformatorer og innendørs bryteranlegg.

Nasjonale føringer tilsier at kraftledninger på dette spenningsnivået fortrinnsvis skal bygges som luftledning. Jordkabel blir vurdert på delstrekninger hvor det ikke er mulig å komme fram med luftledning. 

Fremdrift: 

  • Informasjonsmøte før innsendelse av konsesjonssøknad 
  • Konsesjonssøknad er planlagt sendt 1. kvartal 2026
  • Utbygging planlagt til 2028-2029/30, men tidsplanen er stram og det kan bli skjøvet i tid

Status: 

  • Møter med Sandnes og Gjesdal kommuner for å informere om prosjektet avholdes i april 2024
Grønt kart som illustrerer hvor prosjektet er lokalisert i regionen

Fakta

GjesdalTime
2029 - 2030
Under planlegging

Kontaktpersoner

Andreas Ente Prosjektleder, konsesjon
98623930
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Andreas Fosså Grunneierkontakt
970 13 736
Se e-postadresse