Befaringen gjøres sammen med konsulentselskapet AFRY som prosjekterer ny kraftledning for Lnett.

På strekningen Varlandsåsen-Veland planlegges det å bygge strømmaster som gir plass til to kraftledninger på samme masterekke. Dette vil løse behovet som er for en kraftledning mellom Veland og Tau transformatorstasjoner uten at det må bygges to parallelle masterekker på denne strekningen. Strekningen Varlandsåsen - Veland blir derfor omsøkt samtidig med kraftledningen mellom Finnøy og Veland.

For strekningen Tau- Varlandsåsen er prosjektet helt i startfasen. AFRY vil undersøke meldt trase og særlig punkter hvor det er behov for en vinkelmast. Befaring for å se på mastepunkt på strekningen Tau-Veland planlegges utført høsten/vinteren 2024.

Det vil være behov for å gå og kjøre på eiendommer langs traseen som er vist i kartskisse under. 

Lnett har tidligere informert om disse planene i forbindelse med melding til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Senere er planene delt opp i flere delstrekninger. Finnøy-Veland ønsker vi å søke konsesjon på i løpet av 2024, mens kraftledning mellom Tau – Veland, samt ny Tau transformatorstasjon planlegger vi å konsesjonssøke i første kvartal 2025.

For henvendelser til Lnett kan grunneierkontakt Tommy Gausel kontaktes på tlf. 917 84 172 eller e-post: tommy.gausel@l-nett.no
Kart med påtegnet forslag til trase for kraftledninger