Det søkes om å bygge nytt koblingsanlegg inne på dagens stasjonstomt på Tronsholen. Omlegging av tilhørende strømlinjer og kabler inn til transformatorstasjonen vil berøre enkelte eiendommer utenfor stasjonstomten. Det søkes derfor også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive anleggene.

Søknaden om konsesjon legges nå ut på høring. Uttalelser må sendes til NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, innen 10. desember. Skjema for uttalelser finnes på nettsiden til NVE (www.nve.no/kraftledninger). Uttalelser kan også sendes på epost til nve@nve.no eller i brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO.

​Konsesjonssøknaden med vedlagt kart er lagt ut under