Eksisterende transformatorstasjon ble bygget på 80-tallet og er viktig for strømforsyningen i Sola, Sandnes og deler av Stavanger kommune. Det er behov for å oppgradere anleggene på grunn av alder. 

Vi er i full gang med å bygge nytt regionalnett («fylkesveier i strømnettet») og går da over fra 50 kV til 132 kV. Overgangen til nytt spenningsnivå er ikke mulig uten at Statnett bygger ny stasjon.

- Det er gledelig at Statnett har sendt konsesjonssøknad for ny transformatorstasjon på Forus. Dette er en region hvor det er konkrete og modne planer om næringsutvikling og reduksjon i klimautslipp som krever økt kapasitet i strømnettet. For å unngå at det blir bråstopp for ny næringsutvikling og utfasing av fossil energi for næring og privat, så må Statnett fortsette deres planlagte trinnvise oppgradering i og inn til vår region. I tillegg må vi fortsette vår oppgradering av regionalnettet, sier styreleder Marianne Frøystad Ånestad i Lnett.  

Statnett har estimert kostnad for ny transformatorstasjon til inntil 1,2 milliarder kroner. Lnett sin oppgradering av anlegg er estimert til inntil 260 millioner kroner. Lnett skal bygge et nytt bygg for 132 kV-anlegg, og skal i tillegg gjøre tiltak på eksisterende 50 kV-anlegg. Dagens anlegg skal fortsatt driftes videre. 
Både Statnett og Lnett sine nye anlegg på Forus er foreslått som innendørs gassisolert (GIS) anlegg.

- Ny og mer miljøvennlig teknologi åpner for nye muligheter og vi kan planlegge en gassisolert, innendørs stasjon, som er mindre enn de luftisolerte stasjonene. Dermed blir det mulig å bygge den nye stasjonen på industritomt. Vi håper at planene våre blir godt mottatt, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for Nett i Statnett.

I henhold til Statnett sin framdrift vil ny stasjon tidligst være i drift i 2029, siden Statnett vil overta tomt om lag 1,5 år etter konsesjon er gitt. Statnett har tidligere inngått intensjonsavtale om å overta en industritomt på Forus. Statnett vil fjerne deres anlegg i eksisterende Bærheim transformatorstasjon når ny stasjon er i drift. 

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som har ansvaret for høringsprosessen, og vil sette denne i gang. 

Dette søker Statnett om på vegne av Lnett: 
- GIS-bygg med integrert kontrollhus (areal ca 895 m2) og 132 kV GIS-anlegg med inntil 10 enkle bryterfelt, samt to transformatorer 132/50 kV (160 MVA). 
- Lnett søker å overta to innendørs bryterfelt (50 kV) og tre transformatorsjakter fra Statnett, samt bestykning av ett 50 kV bryterfelt og nødvendig høyspenningsanlegg 

Les mer om planene for nye Humlebergtet transformatorstasjon på Statnett sin prosjektside.