Omlegging av 132 kV kraftledningen ved Hestamoen på Forsand

Hestamoen

Lnett planlegger å flytte en 132 kV luftledning ved Hestamoen på strekningen Forsand-Jøssang. Det er vedtatt reguleringsplan som legger til rette for uttak av naturgrus på Hestamoen, og eksisterende luftledningen må flyttes i en lengde på ca. 680 meter. Dette tiltaket gjør det mulig for Forsand Sandkompani å utnytte ressursene på eiendommen best mulig, og selskapet bekoster sin andel av omleggingen.

Endringen er relativt liten, og beboere, kulturminner, fauna og flora vil derfor påvirkes i liten grad. Dagens liner og master vil fjernes i området hvor traseen søkes lagt om og vil bli erstattet av nye. 

Lnett vil be om forhåndsuttalelser til søknaden fra offentlige etater og private i området. Forhåndsuttalelsene vil inkluderes i endelig konsesjonssøknad som skal behandles av Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Det er NVE som vil fatte vedtak for omleggingen av luftledningen.

Avtaler om forhåndstiltredelse er allerede inngått med grunneiere og det omsøkes derfor ikke ekspropriasjon. 

 

  • NVE har gitt anleggskonsesjon 6. juni 2023. 
  • Lnett ber om forhåndsuttalelse til konsesjonssøknaden fra offentlige etater og private i området innen 31. mars 2023.
Illustrasjonsbilde av Hestamoen-prosjektet

Fakta

Sandnes
2026
Konsesjon gitt

Kontaktpersoner

Andreas Fosså Grunneierkontakt
970 13 736
Se e-postadresse

Kontaktpersoner

Terje Skår Prosjektleder
905 41 313
Se e-postadresse