Det er vedtatt reguleringsplan som legger til rette for uttak av naturgrus på Hestamoen, og eksisterende luftledningen må flyttes i en lengde på ca. 680 meter. Tiltaket gjør det mulig for Forsand Sandkompani å utnytte ressursene på eiendommen best mulig, og selskapet bekoster sin andel av omleggingen. Høringsinnspillene vil bli kommentert av Lnett og videresendes til NVE som del av søknaden. 

Dagens liner og master vil fjernes i området hvor traseen søkes lagt om og vil bli erstattet av nye. Endringen er relativt liten, og beboere, kulturminner, fauna og flora vil derfor påvirkes i liten grad. Alle dokumenter og kart er tilgjengelig på prosjektsiden under Konsesjonssøknad på høring.

Send inn forhåndsuttalelse
Lnett ønsker uttalelse til konsesjonssøknaden fra alle som kan bli berørt av tiltaket. Vennligst send uttalelsen på e-post til borre.dybesland@l-nett.no.  Merk emne-feltet med «Forhåndsuttalelse Hestamoen».

Frist for å sende forhåndsuttalelse er 31. mars 2023

Lnett vil samle alle uttalelsene og kommentere dem overfor NVE før de søker om anleggskonsesjon for å få flytte kraftledningen ved Hestamoen.

Møte med Lnett
Dersom du ønsker et møte eller befaring med representanter fra Lnett kan dette avtales nærmere med grunneierkontakt Johannes Helgesen. Se kontaktinformasjon i høyre marg på prosjektsiden.