Oppdatering 25. august: Konsesjonen er endelig etter at denne ikke ble påklaget. Flytting av luftledning er planlagt til 2025/2026. 

Eksisterende luftledning må flyttes i en lengde på ca. 680 meter for å gjøre det mulig for Forsand Sandkompani å utnytte ressursene på eiendommen best mulig. Det er vedtatt reguleringsplan som legger til rette for uttak av naturgrus på Hestamoen og Forsand Sandkompani bekoster sin andel av omleggingen. 

Over grustaket går det i dag en 132 kV luftledning som må flyttes for at Forsand Sandkompani skal kunne hente ut alle massene. Dagens liner og master vil fjernes i området hvor traseen skal legges om og vil bli erstattet av nye. Endringen er relativt liten, og beboere, kulturminner, fauna og flora forventes derfor i liten grad å bli påvirket. 

Det planlegges tre nye mastepunkter og ombygging av en bestående mast. Ny trase ligger opptil 45 meter fra eksisterende trase. Ny trase vil bygges der grusmasser er tatt ut, og vil dermed komme betydelig lavere i terrenget enn eksisterende ledning. 

Hurtigspor for saksbehandling 
Denne anleggskonsesjonen benyttet hurtigsporet som ble innført av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i år. Lnett leverte søknad om anleggskonsesjon med forhåndsuttalelser fra berørte interessenter 21. april, og har allerede fått svar på konsesjonssøknaden i løpet halvannen måned. Formålet med hurtigsporet er å gi en raskere saksbehandling, og det erfarer Lnett at NVE nå gjør.   

Prosess fram til konsesjon  
Vedtaket kan påklages innen tre uker fra vedtaket ble kjent. Lnett anbefaler at eventuell klage er oversendt NVE senest innen 7.juli 2023. Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til nve@nve.no.  

NVE vurderer om vedtaket skal endres. Eventuelle klager vil bli sendt Lnett AS til uttalelse før saken legges fram for OED. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil de sende klagen til OED. 

Konsesjonen og bakgrunn for vedtaket er publisert på nettsiden til NVE.