Kraftledningene bygges som luftlinje mellom Fagrafjell transformatorstasjon og Vagle transformatorstasjon, og som jordkabel mellom Vagle og Stokkeland i henhold til konsesjon. Skog ryddes langs trasé i et 30 meter bredt belte, rundt 57 meter hvor de to luftlinjene går helt parallelt. 

Gjennomsnittlig avstand mellom mastene er rundt 200 til 300 meter, og varierer avhengig blant annet terreng. Arbeidet med å lage fundamenter for strømmaster og reising av master pågår fram til tidlig høst 2024. Mastehøyden vil være mellom 14 og 28 meter til tverrstag (travers). 

Det er gjort tilpasninger av plassering av master for å redusere mastehøyde med tanke på visuelle virkninger, og for å få mastene på de parallelle linjene ved siden av hverandre der det har vært mulig. Ved kryssing av dyrket mark er det sett på om mastepunkter kan plasseres utenfor dyrket jord eller mot kanten av jordene. Dette har imidlertid vært utfordrende der nye linjer må tilpasses eksisterende 300 kV-luftlinjer. 

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har, som et avbøtende tiltak, stilt krav om at kraftledningen skal bygges med master i mørk grønn farge gjennom skogen ved Rabnafjellet. Totalt åtte master blir farget mørkegrønne.  

Det skal legges jordkabel mellom Vagle transformatorstasjon og Stokkeland. Det er laget anleggsvei for kabelgrøft, og graving av selve grøften starter innen kort tid. Bredden av grøft og anleggsvei, samt eventuell mellomlagring av masser vil være 10 - 30 meter. 

Mens arbeidet pågår kan folk oppleve at områder kan være midlertidig avsperret, avhengig av hvilken aktivitet som pågår. Dette gjøres for å ivareta sikkerheten. 
Fundament til strømmast er i ferd med å settes opp.