Lyse Elnett søkte i april 2018 om konsesjon for nye 132 kV kraftledninger mellom Fagrafjell, Vagle og Stokkeland samt utvidet Vagle transformatorstasjon. I høringen av søknaden kom flere innspill som vi nå har tatt stilling til i endringssøknaden publisert under menypunktet «Konsesjon og søknad».

Etter dialog med Rogaland fylkeskommune og Norges vassdrags- og energiverk (NVE) omsøker vi en endring av traseen for å redusere skjemming av et kjent kulturminne ved Eikelandsmyra. Lyse Elnett har også vært i dialog med grunneiere om endringen.

I høringen har Statnett pekt på risiko for feil ved kryssing av eksisterende 300 kV luftledning med den planlagte utvidelsen av regionalnettet. NVE har derfor bedt Lyse Elnett å utrede alternativ med jordkabel på strekningen Vagle-Stokkeland. I endringssøknaden har vi utredet trasé med jordkabel, men Lyse Elnett prioriterer opprinnelig omsøkt løsning med luftledning fordi vi anser at det er så liten risiko for feil på Statnett sin 300 kV linje at det ikke forsvarer de økte kostnadene for kabelforbindelse på strekningen Vagle-Stokkeland.

Kort oppsummering av tilleggs- og endringssøknad for byging og drift av elektriske anlegg i prosjektet Fagrafjell-Vagle-Stokkeland:

  • To nye 132 kV kraftledninger mellom Fagrafjell og Vagle transformatorstasjoner
  • Utvidelse av Vagle transformatorstasjon
  • To nye 132 kV kraftledninger mellom Vagle og Stokkeland transformatorstasjoner

I tillegg ber vi om tillatelse til å legge ned og fjerne Lyse Elnetts anlegg i Stokkeland transformatorstasjon.

Prosjektet planlegger ut fra et ventet konsesjonsvedtak innen første kvartal 2022, og regner med byggestart høsten 2022 og idriftsettelse i andre kvartal 2024. Statnett har også søkt om nedleggelse av sine anlegg i Stokkeland transformatorstasjon, og denne vil legges ned når nødvendige tiltak i nettet til Statnett og Lyse Elnett er i drift.

Endringssøknaden er oversendt NVE som avgjør hva Lyse Elnett får konsesjon til å gjennomføre. Les mer om konsesjonsbehandlingen hos NVE. Frist for å sende uttalelse er 17. november 2021.