I forbindelse med konsesjonssøknad for ny kraftledning mellom Håland (sør for Bryne) og Fagrafjell transformatortstasjon, er det søkt om å få bygge denne som en dobbelkursforbindelse de siste 2,1 kilometrene fram til Fagrafjell. Det innebærer at det vil være to forbindelser på samme masterekke, en som går mellom Fagrafjell og Vagle transformatorstasjoner, og en som går mellom Håland og Fagrafjell transformatorstasjoner.

Konsesjonssøknaden for kraftledningene mellom Fagrafjell og Vagle endres da som følge av dette. Den ene omsøkes nå som dobbeltkurs, mens den andre må justeres noe mot øst for å få plass til den nye dobbeltkursforbindelsen. Hovedbegrunnelsen for endringssøknaden er å dempe ulempene noe ved å minske arealbruk, samt redusere de samlede kostnader. Alternativet er tre enkeltkursforbindelser som vil båndlegge enda større areal. 

Det er området nord for Plassatjørn og til Fagrafjell transformatorstasjon som berøres av endringen. 

Illustrasjon over dobbelkursmast, samt nødvendig rettighetsbelte for dobbeltkurs og enkeltkurs ut av Fagrafjell transformatorstasjon