Statnett har søkt om konsesjon for ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Time og Sandnes kommuner. Lyse Elnett har behov for linjer mellom den nye stasjonen og eksisterende strømnett i området. Statnett planlegger å rive sine anlegg i Stokkeland transformatorstasjon etter at Fagrafjell transformatorstasjon er bygget og driftsatt.

Etter en samlet vurdering har Lyse Elnett funnet det samfunnsøkonomisk lønnsomt å utvide Vagle transformatorstasjon for å flytte funksjonalitet som i dag er lokalisert på Stokkeland. Stortingsmelding om utbygging av strømnettet sier at strømnettet på dette nivået som utgangspunkt skal bygges som luftlinje på grunn av kostnader.

De nye forbindelsene vil, sammen med en utvidet Vagle transformatorstasjon, vesentlig styrke forsyningssikkerheten i regionen. En forutsetning for gjennomføring av tiltaket er at Fagrafjell transformatorstasjon gis konsesjon og besluttes utbygd.

Høringsuttalelser kan sendes via skjema på nettsiden til NVE, på epost nve@nve.no eller i brev til Norges vasssdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO. NVE ønsker uttalelser til planene innen 15. august.