Statnett har sammen med Lyse Elnett utført en konseptvalgutredning for Nord-Jæren som viser behov for å styrke strømforsyningen og samtidig legge til rette for økt forbruk og produksjon i området.

- Med byggingen av Lyse-Fagrafjell er vi godt i gang med å styrke strømforsyningen inn til Sør-Rogaland. Nå tar vi neste steg for å sikre strømforsyningen og legger til rette for økt forbruksutvikling på Nord-Jæren, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett i pressemeldingen.

Statnett sender melding til Norges vassdrags- og energidirketorat (NVE) om oppstart av planleggingen av ny sentralnettledning mellom den nye Fagrafjell transformatorstasjon, på grensen mellom Time og Sandnes, og Bærheim transformatorstasjon i Sandnes. Den nye sentralnettledningen som meldes har to foreslåtte alternative traseer, og den lengste er ca. 18 kilometer lang. Totalt er fem mulige traséer vurdert. Berørte kommuner er Time, Klepp, Sandnes og Sola.

Bærheim transformatorstasjon i Sandnes trenger også å fornyes, og Statnett planlegger å sende konsesjonssøknad senere i år. Fornyelse av sentralnettsanlegg som Statnett eier mellom Bærheim og Stølaheia er planlagt lengre frem i tid.

Høringsprosessen
Melding ble sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) henholdsvis 7. juli 2021.
Melding om et nytt prosjekt er innledningen til dialog med berørte parter. De som har interesser i saken, kan komme med sine innspill før konsesjonssøknad blir utarbeidet. Konsesjonssøknaden blir senere utarbeidet blant annet basert på høringsinnspill som kommer inn.  Det er NVE som har ansvaret for høringsprosessen både i forbindelse med melding om ny ledning og konsesjonssøknaden til Krossberg transformatorstasjon.

- Det er viktig at de som blir berørt av planene våre benytter muligheten til å komme med sine innspill når høringsprosessene blir satt i gang av NVE senere i år, avslutter Elisabeth Vike Vardheim.

Det er NVE som håndterer meldingsprosessen i forbindelse med planene om ny ledning mellom Fagrafjell og Bærheim.

Du kan lese mer om planene til Statnett på deres prosjektside.