Lyse Elnett har fått konsesjon til bygging og drift av kraftledningen, samt bygging og utvidelse av transformatorstasjoner. En delstrekning mellom Paddevatnet, Ingvalstad og Årdalsfjorden er påklaget. 

Hvilke rettigheter vi har behov for på den enkelte eiendom følger av avtale(r) som er vedlagt i nevnte brev. Erstatningene er basert på fastsatte poster. Dette brukes for at vi i størst mulig grad skal ha likebehandling av erstatningsspørsmål som berører mange grunneiere. Erstatningen er en engangssum, og skal dekke det økonomiske tapet på eiendommen. Erstatningspostene gir faste størrelser på for eksempel mastepunkt, dyrka mark og skog. De er utarbeidet i samarbeid med flere sakkyndige. For å opprettholde framdrift i prosjektet er frist for å akseptere tilbud satt til 5. juli 2021.

Digital presentasjon
Smittevern gjør at vi ikke holder fysisk møte i forbindelse med avtaleinngåelse.

Det er laget en digital presentasjon som du kan se ved å følge denne linken.

Vi har i presentasjonen forsøkt å svare på de oftest stilte spørsmålene. Har du andre spørsmål, så ta kontakt med vår grunneierkontakt. 

MTA-plan
I tillegg til erstatningssummen som er lagt fram i avtalen, skal Lyse Elnett istandsette berørt areal etter at anleggsarbeidene er ferdige, som for eksempel anleggsveier, dyrka mark og annet. I MTA-plan (Miljø, transport og anleggsplan) beskriver vi hvordan utbyggingen skal gjennomføres.

Berørte grunneiere har fått anledning til å uttale seg i forbindelse med høring av konsesjonssøknad, og det er gjort omfattende arbeid for å kartlegge forhold på den enkelte eiendom som kan være av betydning for arbeidet. Dersom det er forhold på din eiendom som likevel ikke er vurdert, så ber vi deg ta kontakt med vår grunneierkontakt slik at vi blir gjort oppmerksom på dette.