Befaring utføres i juli - august og vil foregå til fots. Det er beregnet at de vil bruke fire dager på å gjennomføre befaringen. Etter at befaring er gjennomført vil Rogaland fylkeskommune vurdere hvilke områder som er aktuelle for videre undersøkelser, og hvilke eiendommer som blir berørt av dem. Fylkeskommunen har ut fra kart og fagrapport for kulturarv i prosjektet vurdert av deler av området har middels til høyt potensial for funn av automatisk freda kulturminner. 

Lyse Elnett vil i løpet av august ta kontakt med aktuelle grunneiere for å inngå avtaler om arkeologiske registreringer. Aksept av en slik avtale er kun aksept for å gjennomføre argeologiske registeringer på den enkelte eiendom. 

Mer informasjon om arkeologiske undersøkelser på Rogaland fylkeskommune sine nettsider.