Nær 45 personer møtte på informasjonsmøtet som ble holdt 3. september i kommunestyresalen i Strand kommune. Det var i tillegg flere personer innom åpen kontordag 4. september. På begge dagene kom det konkrete innspill til både justering av trasé og tiltak som bør vurderes for å minske ulempene. 

Innspill kan sendes på epost til grunneierkontakt også framover. For å kunne vurdere innspillene trenger vi å få dem til oss innen 1. oktober. Dersom du ikke hadde anledning til å komme på møtet eller åpen kontordag, så er kart og presentasjon fra møtet lagt ut på denne prosjektsiden under menypunktet "dokumenter". 

Konsesjonssøknad er planlagt sendt i løpet av fjerde kvartal 2019. Før den sendes skal det gjøres utredninger innen ulike fagområder som friluftsliv, landskap og reiseliv, kulturminner og kulturmiljø, jord- og skogbruk, samt naturmangfold. Konsulenter er ute i disse dager for å gjøre befaringer i forbindelse med utarbeidelse av disse fagrapportene.