Dette innebærer at Lyse Elnett har fått konsesjon og skal bygge kraftledning langs det vestlige traséalternativet ved kryssing over Årdalsfjorden og videre nordover. 

- Vi har flere bestillinger fra særlig næringsliv som trenger mye strøm. Behovet har økt så mye og så raskt at det nå ikke er ledig kapasitet i eksisterende strømnett. Det er derfor svært gledelig at departementet har behandlet saken raskt. Nå skal vi gjøre vårt til at vi får bygget og satt i drift ny kraftledning og nye transformatorstasjoner, så raskt som mulig samtidig som vi ivaretar hensynet til grunneiere og naboer under byggeperioden, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett. 

Departementet legger vekt på fordelen av å samle tekniske inngrep der det er mulig, og viser til at ny kraftledning med dette alternativet hovedsakelig vil følge eksisterende trasé. De har videre vist til at det vestlige alternativet er prioritert av Statsforvalteren i Rogaland og Strand kommune, og at flere høringsparter ikke ønsker østlig traséalternativ på grunn av synlighet fra bolig- og hytteområder. Det vises da blant annet til krav om lysmerking av master ved Årdalsfjorden for østlig trasé.

Videre framdrift:

  • Miljø-, transport- og anleggsplan er sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 15. august er satt som frist for å gi kommentarer til NVE på planen
  • Lyse Elnett har sendt ut avtaler om grunn- og rettighetserverv til berørte grunneiere og rettighetshavere. Vi søker å inngå minnelige avtaler med så mange som mulig.
  • Lyse Elnett har som mål å tildele kontrakter for gjennomføring av prosjektet etter sommerferien
  • Byggestart er forventet november 2021
  • Bygging vil pågå fram til slutten av 2023