Detaljprosjektering av Hjelmeland transformatorstasjon viser at det er mulig å redusere størrelsen på selve bygget og forenkle bryteranlegget for 132 kV. Det gir betydelig reduksjon i kostnader for stasjonen. Endringssøknaden er lagt ut under menypunktet «Konsesjon og søknad». 

Det er gjort oppdaterte beregninger av støy fra stasjonen som følge av endringene. Støybildet er ikke vesentlig endret fra tidligere plan. Dokument med oppdatert støyberegning finnes under menypunktet «Konsekvensutredning og fagrapporter»

Etter vurdering av høringsinnspill vi fikk i forbindelse med søknaden i september 2020 har vi også kommet til at vi vil søke om nytt riggområde ved Holtavatnet (R6A), samt utvide en tidligere omsøkt riggplass ved Ingvaldstad (R14) og trekke omsøkt riggområde på Byrkja (R17). Dette er gjort i dialog med berørte grunneiere for de tre stedene. 

Framdriften i prosjektet endres ikke som følge av endringssøknaden. Det er fortsatt mål om å sette nye transformatorstasjoner, samt kraftledning i drift i siste halvdel 2023.