På møtet fortalte NVE om hvordan prosessen for melding og konsesjonssøknader fungerer, hvordan de jobber og hvilken type innspill de ønsker å få. Høringsfrist for å komme med innspill til NVE er satt til 20. september.

Stor økning i behov for strøm
Kraftig økning i behov for strøm gjør det nødvendig å bygge ny transformatorstasjon i Hjelmeland og ny kraftlinje mellom Veland i Strand kommune og Hjelmeland. Bakgrunnen for økt behov er ønsket om flere større uttak av strøm fra næringslivet, søknad om strøm til elektrisk ferge, ønsker om tilkobling av ny og utvidet kraftproduksjon samt generell vekst i området.

Prognoser for effektbehov viser at det vil kunne tredoble seg fram mot 2050-2060. Dagens overordnet strømnett i Hjelmeland ble bygget ut på 1970-tallet, så også alderen tilsier at det er behov for oppgradering.

Det nye strømnettet bygges for spenningsnivået 132 kV, men vil bli driftet på 50 kV (likt som dagens spenningsnivå).

NVE skal fastsette utredningsprogram
Etter høringsfristen vil NVE fastsette et utredningsprogram som sier hva Lyse Elnett må konsekvensutrede i forbindelse med en senere søknad om tillatelse til å gjennomføre tiltaket. NVE ba på møte om mest mulig konkrete innspill fra grunneiere, brukere av området og andre om hva som er viktig å se nærmere på. 

Eksempler på forhold som utredes før konsesjonssøknad sendes er hvordan foreslått strømlinje og transformatorstasjon påvirker jordbruk eller annet næringsliv, landskap, friluftsliv, kulturminner, naturmangfold osv. Utredningsprogrammet vil også dekke en beskrivelse av hva som skal skje med eksisterende strømlinje, og hvordan strømforsyningen til Årdal skal sikres i framtiden.

Det vil bli et nytt åpent møte og en ny høringsrunde i forbindelse med søknaden. Dersom alt går som planlagt blir konsesjonssøknad sendt første halvår 2019.   

Presentasjoner og kart som ble vist i åpent møte finner du på nettsiden til prosjektet.