Dette er noen innspill som er kommet inn: 

  • La ny kraftlinje gå parallelt med eksisterende 50 kV ved Holtavatnet
  • Krysse Årdalsfjorden lengre øst, og gå videre mot Ingvaldstadfjellet
  • Legge trasé på østsiden av Rv 13 ved Flat-Hetland
  • Legge trasé lengre øst ved Byrkja
  • Alternativ trasé inn til ny Hjelmeland transformatorstasjon

I tillegg er det kommet inn uttalelser som gjelder kulturminner og naturmangfold. Forslagene om alternative traséer blir utredet nærmere for å se på fordeler og ulemper, vurdere om de er teknisk mulig å gjennomføre samt hvilke kostnader de foreslåtte traséene har. Vi vil sende tilleggssøknad for noen traséalternativ. 
Denne informasjonen ble presentert i et møte med Strand og Hjelmeland kommuner 17. juni 2020. 

Det er kommet nye prognoser som viser at strømforbruket nordvest i Strand kommune vil øke betydelig på grunn av næringsutvikling i området. Nye utredninger gjort i vår, viser behov for å beholde Veland transformatorstasjon og oppgradere denne. Det arbeides nå med ytterligere utredninger. 

Norges vassdrags- og energidirektorat ønsker å behandle tilleggssøknad om traséalternativer for Dalen - Hjelmeland sammen med søknaden om Veland transformatorstasjon. Planen er å samle alt i en tilleggssøknad som vil bli sendt til høsten. 

Berørte grunneier og kommunene blir kontaktet når vi har gjort nærmere utredninger og kan gi mer konkret informasjon om hva vi vil sende tilleggsøknad om. Det arbeides fortsatt etter den opprinnelige framdriftsplanen når det gjelder ferdigstillelse.