Det er vurdert mange alternative traséer for ny 132 kV-kraftledning i området, og flere av dem er trukket underveis. Til slutt ble det søkt om ett traséalternativ mellom Dalen og Veland og to traséalternativer på delstrekninger mellom Veland og Hjelmeland. NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, har nå gitt konsesjon for vestlig trasé både mellom Paddevatnet og Ingvaldstad (over Årdalsfjorden) og mellom Ingvaldstad og Skodbraud (over Byrkja).

Alder og tilstand på dagens kraftlinje gir behov for reinvestering. I tillegg trengs det økt kapasitet for å sikre strøm til økende forbruk i både Hjelmeland og Strand kommuner. Det er satt i drift en elektrisk ferge som trenger strøm, og eksisterende og nye bedrifter har henvendt seg om store effektuttak.

NVE mottok totalt 56 høringsuttalelser til søknadene. Traséalternativene over Årdalsfjorden og nordover mot Ingvaldstad og Hjelmeland er det mange som har gitt innspill til. Innspillene gjelder stort sett visuelle virkninger, negative konsekvenser for bebyggelse, påvirkning på landbruk og urørte naturområder.

Alle berørte grunneiere vil få tilsendt informasjon i posten om vedtak samt klagefrist som er 19. mai. I tillegg har NVE sendt ut informasjon på epost til de som har gitt innspill i løpet av prosessen. Du finner anleggskonsesjon, bakgrunn for vedtak, samt kart på NVE sine nettsider.

Det skal utarbeides Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) og denne skal godkjennes av NVE før byggestart. I konsesjonsvedtaket har NVE satt flere punkter som skal omtales og vurderes i MTA-planen, herunder hvordan konkrete forhold blir hensyntatt under bygging av anlegget som eksempelvis dyr på beite

Brev fra NVE om vedtak til grunneiere, rettighetshavere, naboer og gjenboere samt brev som sendes fra Lyse Elnett til berørte grunneiere er publisert under menypunktet "Konsesjon og søknad" på denne prosjektsiden.