Det er laget en MTA-plan for utbygging av kraftledning og en MTA-plan for bygging av transformatorstasjonene Veland og Hjelmeland, samt oppgradering i Dalen transformatorstasjon. MTA-planene er publisert under menypunktet «Konsesjon, søknad og MTA-plan». Tilhørende kart for MTA-plan som blant annet viser riggplasser og anleggsveier er publisert under menypunktet «Kart».

Grunneiere og andre berørte er i forbindelse med høring for konsesjonssøknad bedt om å komme med informasjon om forhold som bør hensyntas under utbygging. Det er også gjort et omfattende arbeid for å kartlegge forhold på den enkelte eiendom som kan være av betydning for arbeidet. Dersom det er forhold som likevel ikke er vurdert, så ber vi dere kontakte vår grunneierkontakt slik at vi blir gjort oppmerksom på dette. Vi vil vurdere behov for eventuelle tiltak fortløpende.

MTA-planen vil være veileder for entreprenører som får oppdraget med å bygge ny kraftledning og transformatorstasjoner.