Det kom inn innspill til alternative traséer i forbindelse med høring av konsesjonssøknad for ny overordnet kraftledning mellom Dalen og Hjelmeland transformatorstasjoner i henholdsvis Strand og Hjelmeland kommuner.

Nye traséer og ny Veland stasjon
Lyse Elnett har utredet aktuelle alternativer, og sendt tilleggssøknad om ny trasé mellom Paddevatnet og Ingvaldstad som går lengre øst og innebæerer nytt forslag til fjordspenn lengre inn i Årdalsfjorden. 
Det er også søkt om ny trasé mellom Ingvaldstad og Skodbraud etter innspill fra grunneiere ved Byrkja.  

Kart som viser mulige traséer for ny kraftledning mellom Dalen og HjelmelandDet er stor aktivitet i Ryfylke og det er kommet flere forespørsler om tilknytning bare det siste året. Veksten i strømforbruk samt forventet behov i området ved dagens Veland transformatorstasjon gjør det nødvendig å øke kapasiteten i transformatorstasjonen for å kunne forsyne nytt forbruk i området. Prognoser tilsier at behovet for kapasitet i Veland kan være dobbelt så stort i 2025 som dagens forbruk.

Det er derfor søkt konsesjon for ny Veland transformatorstasjon med to alternative plasseringer samt tilhørende endring av trasé for kraftledningen slik at denne går via nye Veland stasjon. Alternativ 2 for ny Veland transformatorstasjon, ca 300 meter sør for eksisterende stasjon, prioriteres foran alternativ 1, som er nærmere dagens stasjon. 

Høringsfrist 9. november
Høringsfrist for å komme med innspill til NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, er 9. november 2020 for tilleggssøknaden. Gjennom høring av søknaden ønsker NVE å få synspunkt på planene og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger av nytt forslag. 

Skjema for å gi innspill finnes på NVE sine nettsider. Innspill kan også sendes som epost til nve@nve.no eller som brev til NVE, Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO. 

Berørte grunneiere og rettighetshavere får tilsendt informasjon om tilleggs- og endringssøknaden, inkludert hvordan innspill kan gis til NVE. 

Konsekvenser for endrings- og tilleggsøkte traséer samt ny Veland transformatorstasjon er oppsummert i søknaden kapittel 5. Mulige avbøtende tiltak for å redusere negative konsekvenser er beskrevet i kapittel 8. 
Tilleggs- og endringssøknaden er publisert under "Konsesjon og søknad", mens tilleggsutredninger av konsekvenser er publisert under "Konsekvensutredninger og fagrapporter" på denne siden. 

Det er noen traséalternativ som er trukket fra konsesjonssøknaden: 

  • Traséalternativ 1.1 (øst for Holtavatnet)
  • Traséalternativ 1.1Y og 1.1Z (vest for Holtavatnet)
  • Traséalternativ 1.0 (frå Holtavatnet til Paddevatnet og over Årdalsfjorden til Nessa)
  • Traséalternativ 1.0 (ved Byrkja)

Utover dette blir de andre tidligere traséene det er søkt om opprettholdt og Lyse Elnett har ikke prioritert mellom alternativene.