Torsdag 20. juni ble nettplan Ryfylke presentert for Ryfylkerådet, som består av de fem kommunene Hjelmeland, Strand, Sauda, Suldal og Forsand. Nettplan Ryfylke skal gi grunnlag for ny vekst, og innebærer en kraftig forsterkning av strømnettet gjennom bygging av nye kraftlinjer og nye transformatorstasjoner eller oppgradering av eksisterende stasjoner.  

Prosjekt er startet
Lyse Elnett økte kapasiteten i Hjelmeland transformatorstasjon for ikke mange år siden, men nye store strømkunder som blant annet oppdrettsanlegg og el- og hydrogendrevet ferge krever mye strøm og gjør at det haster med ytterligere forsterkning. Arbeidet med å søke konsesjon for å bygge ny 132 kV-linje inn til Hjelmeland kommune, samt ny transformatorstasjon i Hjelmeland er derfor allerede i gang. Målet er at dette prosjektet skal være ferdig i 2023.

-Vi har arbeidet så raskt som mulig for å få fram en god nettplan for Ryfylke som kan støtte opp om den veksten som er ventet i strømforbruk framover. Vi er glade for den konstruktive dialogen vi har med Ryfylke-ordførerne, og skal gjøre det vi kan for at prosessen videre også blir bra, sier Rannveig E. Norfolk, direktør for Nettplan i Lyse Elnett.

Konstruktiv dialog
Ordførerne i Ryfylke-kommunene opplever at det har vært en konstruktiv dialog og er fornøyd med den helhetlige planen som nå er lagt fram.   

-I Ryfylke produseres cirka 10 prosent av all strøm i Norge.  Strømmen er grønn og fornybar, og det er viktig at vi legger til rette for lokal infrastruktur, og på den måten støtter opp om den gode veksten i næringslivet.  Vi ser en oppblomstring av kraftkrevende industri i regionen vår, sier Bjørn Laugaland, ordfører i Hjelmeland i en pressemelding fra Ryfylke IKS.  

-Strand kommune er i vekst, og vi ser konturene av en rekke satsninger blant annet i Nordmarka.  Næringslivet forteller om økt investeringslyst, og da sier det seg selv at vi må ha lokal infrastruktur som støtter opp under næringslivets investeringer.  Det skaper arbeidsplasser og bolyst.  Jeg er glad for at Nettplan Ryfylke i praksis betyr minst en tredobling av strømkapasiteten, sier Irene Heng Lauvsnes, ordfører i Strand. 

Hensyn ved dimensjonering
Lyse Elnett eier og drifter overordnet strømnett fra Hjelmeland i nord til Eigersund i sør. Når behovet for kapasitet i strømnettet skal dimensjoneres brukes Statistisk sentralbyrå (SSB) sine scenarier for befolkningsvekst, og det blir hensyntatt etablering av bedrifter med normalt effektbehov, samt konkrete kjente kraftkrevende prosjekter.

Mer informasjon om store pågående prosjekter for oppgradering av strømnettet i vår region finner du under www.lysenett.no/prosjekter.