Utredningsprogram blir tilpasset det spesifikke anlegget som planlegges i et område, og er tematisk inndelt. Høringsuttalelser som er kommet inn i forbindelse med offentlig høring av melding blir sett på og vurdert når utredningsprogrammet lages.

"NVE mener at en konsekvensutredning basert på disse kravene vil gi et godt grunnlag for å beslutte om anlegget bør bygges, og hvilken trasé og utforming av anlegget som samlet vil kunne gi minst negative virkninger for natur, miljø og samfunn", skriver NVE i brev til Lyse Elnett.

I utredningsprogrammet er det satt krav om at både fordeler og ulemper ved prosjektet skal belyses for alle relevante temaer. I tillegg skal tiltak som kan redusere eventuelle negative virkninger i anleggs- og driftsfasen vurderes.

NVE har i tillegg bedt Lyse Elnett om å vurdere alternativer og traséjusteringer som NVE har spesifisert i utredningsprogrammet, og som  er spilt inn av ulike interessenter i forbindelse med den offentlige høringen.
Virkninger av bianlegg og terrenginngrep som f.eks. anleggsveier, deponier, riggplasser og bygninger skal vurderes for alle relevante utredningstemaer som er angitt i utredningsprogrammet. Virkninger skal vurderes for både anleggs- og driftsfase. 

Utredningsprogrammet med vedlegg kan du lese her. (PDF, 6MB)