Det er et stort behov for å bygge nytt strømnett i Stavanger nord, Randaberg og Rennesøy både på grunn av alder på eksisterende strømnett, og fordi det ikke er nok kapasitet til å knytte til større næringskunder som har behov for strøm. Flere næringskunder har fått avslag på tilknytning eller er tilbudt tilknytning med vilkår. En av kundene som venter er Rogfast, undersjøisk tunnel under Boknafjorden.  
 
I henhold til en stram framdriftsplan kan nytt strømnett være i drift 2028-2030. Endringer som kommer sent i prosessen kan forsinke prosjektet.  

I Stavanger har politikerne ønsket et notat som beskriver kostnadene for utredning av sjøkabel i tillegg til jordkabel. Dette notatet arbeider Lnett med.  

Rammer for utbygging  
Rammene for utbygging av strømnettet er satt av Stortinget gjennom stortingsmelding nr. 14 (2011-2012), “Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet”, og tilsier at luftledning er hovedregel for dette spenningsnivået. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, behandler konsesjonssaker for utbygging av strømnettet.

De har i dette prosjektet uttalt at «NVE kan ikke på bakgrunn av gjennomførte utredninger og høring av søknaden se at det er delstrekninger som per i dag utpeker seg som unntakstilfeller etter gjeldende retningslinjer for kabel som alternativ til luftledning og tidligere praksis i tilsvarende saker».   
 
Dette innebærer at kommunen må dekke merkostnad med jordkabel dersom kommunen ønsker at Lnett skal søke om konsesjon på en slik løsning. Kommuneadministrasjonen i Stavanger kommune foreslo at det ble utredet jordkabel på delstrekningene mellom Krossberg og Lyngsnes, samt over Bru, men politikerne har vedtatt å utrede alle delstrekninger i prosjektet Krossberg – Harestad – Nordbø. I Randaberg kommune anbefalte administrasjonen å ikke utrede jordkabel på strekningen Lyngnes – Harestad på grunn av merkostnad med jordkabel, men politikerne har vedtatt å utrede dette.  

Berørte grunneiere blir kontaktet 
Lnett vil kontakte grunneiere som kan bli direkte berørt av jordkabeltrasé i løpet av utredningen.  I løpet av høsten 2024 skal kommunene bestemme om de vil gå videre med jordkabel, og dekke merkostnaden dette har.  

Merkostnad 
På strekningen mellom Krossberg og Harestad er det behov for fire sett jordkabel, med tre kabler i hvert sett, for å oppnå den kapasitet og fleksibilitet som trengs. I 2023 driftsatte Lnett rundt 40 km luftledning, og fikk samme år tilbud på jordkabel for en annen delstrekning. Prisene som er innhentet i disse utbyggingsprosjektene, samt erfaring fra gjennomføring, er benyttet for å anslå hva merkostnad for jordkabel kan bli på ulike delstrekninger for Krossberg – Harestad – Nordbø.  
 
Det er anslått at merkostnad for jordkabel kan komme på totalt rundt 74 – 96 millioner kroner for Stavanger kommune hvis de vil betale for jordkabel på alle delstrekninger fra Krossberg til Nordbø. For Randaberg kommune er merkostnad anslått til rundt 95 millioner kroner for begge delstrekningene i Randaberg kommune.

Prisen på innkjøp av jordkabel har doblet seg de siste to år, så det gir en usikkerhet rundt framtidig prisutvikling og dermed størrelsen på merkostnaden. I dette anslaget for merkostnad er det tatt høyde for prisstigning på luftledning.