Det er NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, som har bedt Lnett gjøre tilleggsutredninger på deler av strekningen etter høringsinnspill som kom inn i forbindelse med konsesjonssøknad. 

Lnett vil vurdere om vi skal søke på noen av disse alternativene i en tilleggssøknad til NVE etter å ha gjort detaljering av alternative traséer og gått gjennom innspillene som kommer inn nå. 

I tillegg til utredningene NVE har bedt oss om å gjøre, så ønsker Stavanger og Randaberg kommuner at det skal utredes jordkabler som alternativ til luftledning. Det jobbes med en utredningsavtale med kommunene, der kommunene skal betale for utredningen. Grunneiere som kan bli berørt av traséer i denne utredningen blir kontaktet på et senere tidspunkt. 

Traséer beskrevet under er del av tilleggsutredningene NVE har bedt Lnett utføre, og kan endres noe før Lnett beslutter om de skal omsøkes.

I dette kartet er traséene som nå utredes vist som blå streker.  (PDF, 3MB)

Randaberg
I konsesjonssøknaden søkte Lnett om en luftledningstrasé fra Harestad og nordover mot Mekjarvik på vestsiden av Signalhaugen. NVE har bedt oss om å utrede et alternativ over Todnem på østsiden av Signalhaugen.
NVE ber Lnett om å revurdere forkastet alternativ med sjøkabel ut ifra Harestadvika. Trasé mellom ny Harestad transformatorstasjon og Harestadvika utredes som jordkabel. 

Bru 
På Bru er Lnett bedt om å vurdere nytt landtak for sjøledning ved Håneset. I den forbindelse vurderes det en ny trasé for luftledning øst for Brufjellet. Et annet alternativ er å gå fra nytt landtak ved Håneset til tidligere omsøkt trasé 1.0 vest for Brufjellet. Vedlagt kart over Bru viser foreløpig plassering av alternative traséer. 

Mosterøy 
I høringsrunden for konsesjonssøknaden kom det innspill om en alternativ trasé for luftledning mellom de to omsøkte traseene 1.0 og 1.2.1, parallelt med dagens trasé på nordsiden av Mosterøyveien. Denne traséen har NVE bedt Lnett om å utrede. 


Innspill til tilleggsutredningene 
Traséene beskrevet over er under utredning og vurderes omsøkt i en tilleggssøknad. Berørte parter inviteres til å komme med innspill som kan være relevante i forbindelse med utredningene.
Dersom du har innspill til utredningsarbeidet sendes disse på epost til Lnett ved grunneierkontakt Tommy Gausel innen 10. desember.

Ved spørsmål, eller om det er ønskelig med en befaring, ta gjerne kontakt med vår grunneierkontakt.