Når det jobbes med konsesjonssøknad, så lages det utredninger for ulike tema. Det lages fagrapporter innen blant annet landbruk, sjø, landskap, naturmangfold, friluftsliv og kulturminner. Fagrapportene skal fortelle hvilke konsekvenser de ulike alternativene for trasé og stasjonsplasseringer har. Det kom flere innspill i forbindelse med høring av melding for prosjektet, og det er siden gjort en grundig jobb med å se nærmere på innspillene.

Statnett har startet et prosjekt for å oppgradere Stølaheia transformatorstasjon, og vi koordinerer vårt arbeid med dette. Målet er å sende konsesjonssøknad for kraftledning mellom nye Stølaheia- Harestad - Nordbø, samt nye transformatorstasjoner på Harestad (Randaberg) og Nordbø (Rennesøy) i løpet av andre kvartal 2021..

Berørte grunneiere vil få tilsendt informasjon om konsesjonssøknad og høring av denne når søknad er sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og lagt ut på høring. Det er da mulig å gi innspill til traséer for kraftledning, stasjonsplassering og eventuelt andre forhold.